You are here

Zil

Den 1. Januar 2008 gouf de "Congé-éducation" duerch 2 verschidde Moossnamen ersat, de "congé individuel de formation" an de "congé-jeunesse".De Congé-Jeunesse gëtt vum SNJ géréiert.

Zil vum Congé-Jeunesse ass et, Jugendaktivitéiten op lokalem, regionalem an nationalem Niveau z'ënnerstëtzen.

De Congé-Jeunesse erméiglecht Animateuren oder Responsable vu Jugendaktivitéiten u Stagen, Formatiounen, Seminairen, Echangen, Cours'en, Sëtzungen oder Campen a Kolonien am In- an Ausland deelzehuelen.

Fir folgend Aktivitéite kann ee Congé-Jeunesse ufroen:

  • Ausbildungen a Weiderbildunge fir Animateuren aus dem Jugendberäich;
  • Ausbildungen a Weiderbildunge fir Responsabler vu Jugendmouvementer oder kulturellen a sportlechen Associatiounen, allerdings just wann d'Aus- a Weiderbildungen haaptsächlech de Jonken zegutt kommen; 
  • d'Organisatioun an d'Leedung vu Formatiounen a pädagogeschen Aktivitéite fir Jonker.

D'Gesetz vum 10. Oktober 2007 gesäit vir, dass all Mënsch dee berufflech aktiv ass, sief et am öffentleche Secteur oder am private Secteur, an deem seng Aarbechtsplaz sech zu Lëtzebuerg befënnt, d'Recht huet op 60 Deeg Congé-Jeunesse am Laf vu senger berufflecher Karriär.

D'"Fiche Technique", op där d'Kritäre nach méi genau erkläert sinn, fënnt een an der Rubrik drënner. Fir Froen zu Fäll, déi hei net opgelëscht goufen, kënnt Dir eise Service kontaktéieren.

De Formulaire fir Congé-Jeunesse unzefroen, fannt Dir 2 Rubriken ënnendrënner.

Kontakt

Philip Urhausen
Tél. : (+352) 247-86451
E-mail : philip.urhausen@snj.lu

A propos

L’espace animateur regroupe les pages et documents de référence pour le travail d’animateur de loisirs.

Contact

Service National de la Jeunesse
"Espace animateur"
138 boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg

Tél: +352 247 86465
Fax: +352 46 41 86
E-mail: info@snj.lu

Où nous trouver